Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wprowadzenie

Podstawowe cechy procesu poznawczego są wspólne dla różnych dziedzin nauki i dla całej edukacji szkolnej. Zadaniem edukatora jest pobudzenie u ucznia jego naturalnej ciekawości świata oraz wyposażenie go w podstawowe narzędzie poznawcze, jakim jest dedukcja.  Dany obiekt można badać przy użyciu różnych narzędzi poznawczych a dobór narzędzi zależy od charakteru pytań, na jakie chcemy odpowiedzieć i typu obiektów/procesów, które chcemy poznać. Należy kształtować w sobie i w uczniach  umiejętność stawiania pytań, tworzenia hipotez oraz  dobierania kryteriów i narzędzi ich weryfikacji. Jest to niezbędne dla upowszechnienia myślenia scenariuszowego, wymagającego dostrzegania powiązań przyczynowo-skutkowych i wykraczania poza umowne „dyscypliny” i poza własne ograniczenia. Dla przeprowadzenia dobrych zajęć warto posiadać wszechstronne zaplecze techniczne, ale nawet dysponując bardzo skromnymi środkami można przekazać uczniom cenne umiejętności.

Ćwiczenia dobrano w taki sposób, aby w przeciętnie wyposażonej szkole można było je powtórzyć w pełnym lub prawie pełnym zakresie.

W Ćwiczeniu 1 zademonstrowane jest poszukiwanie rozwiązania konkretnego problemu poprzez wieloaspektową analizę obiektu, z doborem adekwatnych kryteriów i narzędzi badawczych. W Ćwiczeniu 2 zademonstrowane są, na kilku przykładach z różnych dziedzin, podstawy procesu formułowania i weryfikacji hipotezy badawczej. W Ćwiczeniu 3 przedstawione jest wykorzystanie umiejętności, o których mowa w dwóch poprzednich ćwiczeniach, do rozwiązania złożonego problemu praktycznego wykraczającego poza jedną dziedzinę wiedzy (czy te jeden przedmiot nauczania).